Sản phẩm thủy sản x
Ếch
Ếch

Liên hệ

Cá chép_20
Cá chép_20

Liên hệ

Ốc Hương
Ốc Hương

Liên hệ

Cá tầm_18
Cá tầm_18

90.000 đ

Cóc vườn nhà
Cua gạch lớn
Cua gạch nhỏ
Cua thịt (cua tứ)
Cua thịt (cua Y)
Cua xô
Cua xô

Liên hệ

Khô mực
Khô mực

Liên hệ

Khoai Từ
Khoai Từ

75.000 đ

Sò huyết
Sò huyết

Liên hệ

Nghêu
Nghêu

Liên hệ

Ghẹ xanh
Ghẹ xanh

Liên hệ

Sò dẹo
Sò dẹo

Liên hệ

Vọp
Vọp

Liên hệ

Ốc hương
Ốc hương

Liên hệ

Sò lụa
Sò lụa

Liên hệ

Ngao 2 cồi
Ngao 2 cồi

Liên hệ

Vui lòng chờ